CASSIDY GPSúkromná bezpečnostná služba

CASSIDY GP logo

O nás

Na základe zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava našej spoločnosti licenciu:

LICENCIU NA PREVÁDZKOVANIE STRÁŽNEJ SLUŽBY, PS 000426

podľa § 3, z ktorých sa zameriava najmä:
  1. na ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
  2. na ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  3. na ochranu osoby,
  4. na ochranu majetku a osoby pri preprave,
  5. na ochranu prepravy majetku a osoby,
  6. na zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
  7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  8. na vypracúvanie plánu ochrany.

Pre bezpečnostné služby našej firmy získavame zamestnancov výberovým konaním, pričom sa orientujeme prevažne na osoby v mladšom a v strednom veku, bývalých príslušníkov Policajného zboru a Armády SR, prípadne pracovníkov so skúsenosťami z bezpečnostných služieb. Súčasťou výberového konania je splnenie podmienok pre výkon bezpečnostnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení predpisov a podľa predpokladaného pracovného zaradenia i psychologický pohovor prípadne psychodiagnostický test a súhlas s vyšetrením na polygrafe /detektor lži/.

Do služby na jednotlivých úsekoch sú pracovníci zaraďovaní po vyškolení a vycvičení. Sú pripravení adekvátne reagovať v kritických situáciách. Po získaní skúšky odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS ich ďalšie vzdelávanie a pravidelné školenia ďalej koordinujú naši zamestnanci, prípadne externí odborníci ktorí majú odborné skúsenosti pri výkone a riadení bezpečnostných služieb na najvyššej úrovni, získané dlhoročnou bezpečnostnou praxou a vysokoškolským právnickým alebo bezpečnostným vzdelaním.

Jednotlivé činnosti vykonáva náš personál v služobnom odeve s označením spoločnosti, resp. v civilnom odeve podľa požiadaviek klienta s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností. Podľa charakteru chráneného objektu, konkrétne vykonávaných činnosti a miery bezpečnostného rizika sú naši zamestnanci vybavení primeranými vecnými bezpečnostnými prostriedkami (obušok, slzotvorný prostriedok, putá, el. paralyzátor, služobný pes atď.). Spojenie je zabezpečované mobilnými telefónmi, prípadne rádiostanicami zn. Motorola. Spoločnosť disponuje osobnými motorovými vozidlami ktoré sú využívané na zabezpečenie priameho výkonu služby a ďalším technickým vybavením potrebným k zabezpečeniu výkonu bezpečnostných služieb.

V rámci uzatvorených zmlúv naša firma garantuje plnenie poskytovaných služieb plne v rozsahu dohodnutých zmluvných podmienok. Pre prípad mimoriadnej udalosti má naša spoločnosť uzatvorenú štandardnú poistnú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti strážnej služby na základe a v rozsahu vydanej licencie, vrátane poistenia za škodu na strážených veciach. V prípade potreby zvláštneho pripoistenia poskytovanej služby je možné upresniť výšku poistenia zvlášť pre ten ktorý prípad na základe požiadaviek klienta, čo samozrejme má vplyv na výšku príslušnej ceny za poskytované služby.

Všetci pracovníci našej firmy pri vykonávaní fyzickej ochrany alebo pátrania sú si vedomí povinnosti (podľa § 43 Zákona 473/2005 Z.z. v znení platných predpisov) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb, resp. o skutočnostiach tvoriacich náplň činnosti našej spoločnosti.

V rámci komplexnosti poskytovania služieb a garancie vysokej profesionality spolupracujeme pri hľadaní možností riešenia konkrétnych prípadov alebo objednávok s renomovanými odborníkmi z rôznych oblastí spoločenského života, predovšetkým orgánmi Policajného zboru, advokátmi, súdnymi exekútormi, pedagogickými pracovníkmi Akadémie Policajného zboru, všeobecne uznávanými expertmi v problematike bezpečnostných zložiek a pod. Vysoký štandard a odbornosť nami poskytovaných služieb môžu potvrdiť viacerí klienti s ktorými sme doposiaľ spolupracovali resp. ešte stále im poskytujeme bezpečnostné služby k ich plnej spokojnosti.

(Slov – matic spol. s r.o.; Novo nmn spol. s r.o.; POLUS CITY CENTER Inv., Vajnorská 100, Bratislava; Eurotel-T-mobile, Junácka ul., Bratislava, IBM – HSG Zander SLOVAKIA s.r.o., Bratislava a objekt PRESBURG TRADE CENTER; PENAM a.s. Trnava; PM a C, s.r.o. Piešťany, R. Sobota; Formula sport, s.r.o.; Hotel Sorea, Piešťany; Kenvelo – predajne Martin, Žilina; ZSNP, Žiar nad Hronom a.s.; Pivovar URPÍN; Malchárek racing a.s.; OZETA Trenčín, a.s. a ich ostatné prevádzky; Eurospedit s.r.o.; AREA Stav s.r.o.; HYZA a.s. Topolčany; Kostelecké uzeniny Slovakia s.r.o. Limbach; IMMOEAST Slovakia s.r.o. Bratislava; ISS Optimal s.r.o. Bratislava; Slovenské národné divadlo, Bratislava, FAnn-parfumérie s.r.o. - predajne Bratislava AUPARK, AVION, POLUS, EUROVEA; IBEX s.r.o. – výstavba polyfunkčného objektu MONAR; NECHASIM s.r.o. – radová zástavba Monarská alej; MONAR – polyfunkčný objekt Čierna Voda).